Версия для слабовидящих

ЗОЖ (баскетбол) средиа команд агиткварталов

1490973641   Март 31 – де кожууннун Элээди уругларнын  спорт школазынын  спорт залынга  Тээли , Хемчик, Ээр-Хавак сумуларынын агиткварталдарынын аразынга баскетбол маргылдаазы болуп эрткен.  Маргылдаага нииитизи – биле 7  команда (2 эр, 3 хер.) составтыг киришкен. Маргылдааны ийи болукке чаргаш, долгандыр ойнаар система-биле эрттирген. Чартык туннел оюнче бистин сумунун «Хемчик», «Сергей Шойгу» агиткарталдарынын  командаларынын ойнакчылары  кирген.  Туннел оюннарга  III – ку чер — дээш  «Сергей Шойгу», «Хараар Тей» (Ээр-Хавак) бо ужуражылгага тиилелгени «Хараар Тей »  командазы чедип алган. Эн-не солун оюн I- ги ,II-ги чер – дээш «Хемчик», «Больничный» командаларынын аразынга болуп эртткен. «Хемчик» командазы 2:7 уттуруп  тургаш, туннелинде санын деннээш 15:9 сан – би1490973634ле  уткаш маргылдаанын чемпионнары болган. Команданын капитаны – «Хемчик» агиткварталынын даргазы Чуглур  Буян Хертекович. Эр-хейлер!